Dự án thiết kế website Khoa Hóa Học - Đại Học Sư Phạm Huế 1

Link Website: https://khoahoa.dhsphue.edu.vn/

Khoa Hoá học của trường Đại Học Sư Phạm Huế với đội ngũ có 1 Giáo sư,  Phó giáo sư đã tăng lên 5/25, tiến sĩ đã tăng lên 8/25 cán bộ giảng dạy. Đó là một tỉ lệ cao so với đội ngũ CBGD của cả nước. Khoa Hóa học khuyến khích sự tìm tòi các nguồn học bổng để các cán bộ trẻ có điều kiện tu nghiệp nâng cao trình độ…

Bên cạnh đó, Khoa Hóa học cũng đang chú ý bồi dưỡng một đội ngũ CBGD trẻ với những bước quyết định hết sức chắc chắn nhằm tạo được đội ngũ có trình độ chuyên môn vững vàng, có khả năng ngoại ngữ tốt để có thể thay thế các thầy cô giáo lớn tuổi trong tương lai và đáp ứng được yêu cầu đào tạo trong giai đoạn hội nhập, tạo được sự bình đẳng trong khu vực và quốc tế…

Dự án thiết kế website Khoa Hóa Học - Đại Học Sư Phạm Huế 2