A E D I G I
Cài đặt LEM Webserver (phần 3): TỐI ƯU NGINX

Bạn đang theo dõi phần 3 của Serie: Cài đặt LEM Webserver Ở bước này, chúng ta sẽ cùng sửa lại file nginx.conf mặc định trên VPS vì có một số tùy chọn nó sẽ trở nên tốt hơn nếu bạn biết cách cấu hình lại. File nginx.conf này sẽ nằm ở thư mục /etc/nginx/ (nếu bạn làm

Cài đặt LEM Webserver (phần 2): THÊM DOMAIN CHO NGINX

Bạn đang theo dõi phần 2 của Serie: LEM WEBSERVER

Cài đặt LEM Webserver (phần 1): NGINX và PHP-FPM

LAMP Webserver (Linux + Apache + MySQL + PHP)  là loại Webserver phổ biến nhất trên hiện tại. Tuy nhiên thực tế đã chứng minh LEMP Webserver (Linux + NGINX + MariaDB + PHP)  có hiệu suất sử dụng cao hơn LAMP rất nhiều, chỉ tội hơi khó cấu hình dành cho người mới. Chính vì thế mới có