Chia sẻ code get review 5 sao ở trang sản phẩm WooCommerce thành shortcode

Chia sẻ code get review 5 sao ở trang sản phẩm WooCommerce thành shortcode


//add get product reviews to homepage

function get_random_five_stars_products_reviews( $atts ) {
  // Extract shortcode attributes
  extract( shortcode_atts( array(
    'limit' => 3, // number of reviews to be displayed by default
  ), $atts, 'woo_reviews' ) );

  $comments = get_comments( array(
    'status'   => 'approve',
    'post_status' => 'publish',
    'post_type'  => 'product',
    'meta_query' => array( array(
      'key'   => 'rating',
      'value'  => '5',
    ) ),
  ) );

  shuffle($comments);

  $comments = array_slice( $comments, 0, $limit );

  $html = '<ul class="products-reviews">';
  foreach( $comments as $comment ) {
    $rating = intval( get_comment_meta( $comment->comment_ID, 'rating', true ) );
    $html .= '<li class="review">';
    $html .= '<div>'.get_the_title( $comment->comment_post_ID ).'</div>';
    if ( $rating > 4 ) $html .= wc_get_rating_html( $rating );
    $html .= '<div>' .$comment->comment_content.'</div>';
    $html .= "<div>By :".$comment->comment_author." On ".$comment->comment_date. "</div>";
    $html .= '</li>';
  }
  return $html . '</ul>';
}
add_shortcode('woo_reviews', 'get_random_five_stars_products_reviews');

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GỌI ĐIỆN NGAY 0901 901 800
Chat Facebook Gọi điện Chat Zalo