Dự án thiết kế website Tam Mỹ Tây 1

Link Website: https://tammytay.com/

Du lịch cộng đồng bền vững Tam Mỹ Tây là đơn vị bảo vệ Voọc chà vá. Đơn vị xây dựng nhằm bảo tồn loài Voọc quý hiếm, bảo vệ tài nguyên và môi trường, tái tạo môi trường rừng với nhu cầu phát triển sinh kế một cách bền vững dựa vào du lịch của cộng đồng.

Năm 2023 Tam Mỹ Tây sẽ khởi động chạy thử các tour du lịch khám phá.

Dự án thiết kế website Tam Mỹ Tây 2