Dự Án Website Nhà Xuất Bản Đại Học Huế

Link Website: https://huph.hueni.edu.vn

Nhà xuất bản Đại học Huế được thành lập vào ngày 19 tháng 8 năm 2005. Nhà xuất bản Đại học Huế là tổ chức xuất bản hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trực thuộc Đại học Huế; xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các giáo trình, tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học dưới dạng xuất bản phẩm của các trường, khoa trực thuộc Đại học Huế và của ngành giáo dục. Từ ngày 02/02/2018, Nhà xuất bản Đại học Huế có thêm chức năng xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ cho đối tượng giáo viên và học sinh các bậc học phổ thông.

Xuất bản phẩm chủ yếu:
+ Giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo cho các hệ đào tạo của Đại học Huế;
+ Tài liệu tham khảo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ việc dạy và học, nghiên cứu khoa học thuộc Đại học Huế;
+ Sách giáo viên, sách giáo khoa và sách tham khảo cho học sinh các bậc học phổ thông.
+ Các xuất bản phẩm khác: Phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ; đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản.

Dự Án Website Nhà Xuất Bản Đại Học Huế 1